ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ គឺសំដៅបញ្ជាក់អំពីកម្រិតគុណភាពជាក់លាក់នៃសេវាកម្ម សម្ភារៈ គ្រឿងបំពាក់ និងការរៀបចំរបស់សណ្ឋាគារឱ្យបានសមស្របតាមនិយាមអន្ដរជាតិ។ សណ្ឋាគារទាំងអស់ត្រូវមានចំណាត់ថ្នាក់។ ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារត្រូវមានការស្នើសុំ និងបំពេញបែបបទដោយម្ចាស់សណ្ឋាគារ ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ។ ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ ត្រូវបានកំណត់ចាប់ពីកម្រិតអប្បបរិមាថ្នាក់ផ្កាយមួយ(១) រហូតដល់កម្រិតអតិបរិមា ថ្នាក់ផ្កាយប្រាំ(៥) តាមប្រព័ន្ធចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃប្រកាសនេះ។
  • ផ្កាយ ១ ៖ ២០០ពិន្ទុ ក្នុងនោះពិន្ទុគ្រឿងសំភារៈបំពាក់ យ៉ាងតិចបំផុតគឺ ៨០
  • ផ្កាយ ២ ៖ ២៨០ពិន្ទុ ក្នុងនោះពិន្ទុគ្រឿងសំភារៈបំពាក់ យ៉ាងតិចបំផុតគឺ ១០០
  • ផ្កាយ ៣ ៖ ៤០០ពិន្ទុ ក្នុងនោះពិន្ទុសំរាប់សេវាបំរើ យ៉ាងតិចបំផុតគឺ ៥០
  • ផ្កាយ ៤ ៖ ៦០០ពិន្ទុ ក្នុងនោះពិន្ទុសំរាប់សេវាបំរើ យ៉ាងតិចបំផុតគឺ ១០០
  • ផ្កាយ ៥ ៖ ៨០០ពិន្ទុ ក្នុងនោះពិន្ទុសំរាប់សេវាបំរើ យ៉ាងតិចបំផុតគឺ ១៥០
នីតិវិធីត្រួតពិនិត្យ និងផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ គឺជានីតិវិធីបច្ចេកទេសរបស់គណៈកម្មាធិការពិនិត្យ និងវាយតម្លៃផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ ប្រើប្រាស់សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ។ នីតិវិធីត្រួតពិនិត្យ និងផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារត្រូវបានបែងចែកជា ០៣គឺ៖

  • នីតិវិធីទី១៖ នីតិវិធីស្នើសុំចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារឆ្លងតាមការពិគ្រោះយោបល់បច្ចេកទេស
  • នីតិវិធីទី២៖ នីតិវិធីស្នើសុំចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ
  • នីតិវិធីទី៣៖ នីតិវិធីព្យួរ ដកហូត បញ្ចុះថ្នាក់ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ
HotelID HotelName Classify Location Website
1 THAN SOUR THMEI HOTEL 1 Star Pursat Province www.than-sour-thmei.directrooms.com
2 OEUN SAKONA HOTEL 1 Star Mondul Kiri Province www.sketch-travel.com/cambodia-en/hotel/detail.php?hcode=oeunsakona
3 LEAP MONGKOL HOTEL 1 Star Kompong Cham Province N/A
4 PLAN HOTEL 1 Star Kompong Cham Province N/A
5 SOVANN PHUM HOTEL 1 Star Battambong Province www.sovannphumhotel.com
6 VANNE HOTEL 1 Star Battambong Province www.vannehotel.com
7 Tan Tower Hotel 1 Star Phnom Penh www.tantowerhotel.com.kh
8 Mittapheap Hotel 1 Star Kampot Province www.hotel-board.com/Hotels/Kampot
9 Mito Hotel 1 Star Phnom Penh www.mitohotel.com
10 BALY HOTEL 1 Star Phnom Penh www.baliresortcambodia.com
11 SOPHEAK MONGKUL SAPHIR HOTEL 1 Star Kompong Cham Province N/A
12 LEAP VIREAKSA HOTEL 1 Star Kompong Cham Province N/A
13 KAORM HOTEL 1 Star Siem Reap province www.kaormhotel.com
14 ARUNRAS HOTEL 1 Star Kompong Thom province www.sketch-travel.com/cambodia-en/hotel/detail.php?hcode=arunras
15 MONOROM 1 HOTEL 1 Star Kompong Cham Province N/A
16 DALY HOTEL 1 Star Kompong Cham Province N/A
17 FIRST HOTEL 1 Star Battambong Province www.nomadicnotes.com/first-hotel-battambang-cambodia/
18 ANGKOR PEARL HOTEL 1 Star Siem Reap Province N/A
19 BUTOUM HOTEL 1 Star Banteay Meanchey Province N/A
20 M H HOTEL 1 Star Phnom Penh N/A
21 9 Drago Hotel 1 Star Phnom Penh N/A
22 PHNOM PROS HOTEL 1 Star Kampong Cham Province N/A
23 MITTAPHEAP HOTEL 1 Star Kampong Cham Province N/A
24 DI DUK MOTEL 1 Star Kampong Cham Province N/A
25 BENNY'S CITY HOTEL 1 Star Sihanouk Province N/A
26 TWIN PALMS RESORT 1 Star Sihanouk Province N/A
27 DI HAO CO.,Ltd Hotel 1 Star Sihanouk Province N/A
28 Victory Paradise Resort Hotel 1 Star Sihanouk Province N/A
29 Bellona Hotel 1 Star Phnom Penh www.phnompenh-hotels.net/property/bellona-hotel.html
30 DOMREY CHOAN KHLA VORMEAS Hotel 1 Star Kompong Thom N/A

HotelID HotelName Classify Location  
2 GOLDEN GATE 1 HOTEL 2 Star Phnom Penh www.goldengatehotels.com
4 EMERALD BB BATTAMBANG HOTEL 2 Star Battambang Province www.emeraldbbhotel.blogspot.com
5 MONDULKIRI HOTEL 2 Star Mondul Kiri Province N/A
6 ELEPHANT HIL RESORT HOTEL 2 Star Mondul Kiri Province www.elephant-hill-resort-kh.book.direct
7 CASA HOTEL 2 Star Phnom Penh www.casa-villa.com
8 AUBERGE MONT ROYAL 2 Star Siem Reap Province www.robaminn.com
9 AZUMAYA PHNOM PENH HOTEL 2 Star Phnom Penh www.azumayacambodia.com/en
10 Angkor Wattanak Pheap hotel 2 Star Siem Reap Province www.angkor-vattanak-pheap.siemreapbesthotels.com
11 Diamond Hotel 2 Star Phnom Penh www.diamondhotel.com.kh
12 Rain Rock Hotel 2 Star Phnom Penh www.rainrockhotel.com
13 KC RIVER HOTEL 2 Star Kompong Cham Province N/A
14 MONOROM VIP HOTEL 2 Star Kompong Cham Province www.monoromviphotel.com
15 Sihanouk Ville Plaza Hotel 2 Star Sihanouk Province www.hotelscombined.com
16 M.Y.V BOUTIQUE HOTEL 2 Star Phnom Penh N/A
17 HOUR LINA HOTEL 2 Star BMC www.facebook.com/pages/សណ្ឋាគារ-ហ៊ួរ-លីណា-Hour-Lina-Hotel/212648479220946
18 XING MACRO HOTEL 2 Star Phnom Penh N/A
19 PHNOM PROS HOTEL 2 Star Kampong Cham Province N/A

HotelID HotelName Classify Location  
1 ALMOND HOTEL 3 Star Phnom Penh www.almondhotel.com.kh/en
2 CITY RIVER HOTEL 3 Star Siem Reap Province www.cityriverhotel.com
3 F.C.C. ANGKOR HOTEL 3 Star Siem Reap Province www.fcccambodia.com/fcc-hotel-angkor
4 STUNG SANGKE HOTEL 3 Star Battambang Province www.stungsangkehotel.com
5 KHEMARA BATTAMBANG 1 HOTEL 3 Star Battambang Province www.khemarahotel.com
6 KING FY HOTEL 3 Star Battambang Province www.kingfyhotel.com
7 GOLDEN SAND HOTEL 3 Star Sihanouk Ville Province www.golden-sand.insihanoukvillehotels.com
8 OHANA PHNOM PENH PALACE HOTEL 3 Star Phnom Penh www.ohanahotelpp.com
9 GOOD LUCK DAY HOTEL 3 Star Phnom Penh www.goodluckdayhotel.com
10 MAYURA HILL HOTEL 3 Star Mondul Kiri Province www.mayurahillresort.com
11 EMARIO MONDULKIRI RESORT HOTEL 3 Star Mondul Kiri Province www.emariomondulkiri.com
12 TOYOKO INN PHNOM PENH 3 Star Phnom Penh www.toyoko-inn.com/eng
13 VIROTH'S HOTEL 3 Star Siem Reap Province www.viroth-hotel.com
14 ALMOND BASSAC HOTEL 3 Star Phnom Penh www.almondbassac.com
15 M D BOUTIQUE HOTEL 3 Star Siem Reap Province www.mdboutiquehotel.com
16 EMBASSY PLACE HOTEL APARTMENT 3 Star Phnom Penh www.embassyplace.net
17 PARADISE HOTEL 3 Star Phnom Penh www.paradisehotel.com.kh
18 ROCK ROYAL RESORT & HOTEL 3 Star Kep Province www.rockroyalresort.com
19 LUB D HOTEL 3 Star Siem Reap Province www.lubd.com/siemreap
20 TRA NY KA HOTEL 3 Star kandal province www.tra-ny-ka-hotel-restaurant.hotel-phnompenh.com
21 TAKHMAO GOOD HEALTH HOTEL 3 Star kandal province www.tkgoodhealthhotel.com
22 Patio Hotel & Urban Resort 3 Star Phnom Penh www.patio-hotel.com
23 Ta Prom Hotel 3 Star Siem Reap Province www.taprohmhotel.com
24 Kampot Diamond Hotel 3 Star Kampot province www.kampotdiamondhotel.com
25 ASIA MAS HOTEL 3 Star Phnom Penh www.thelitzhotel.com
26 K M HOTEL 3 Star Pursat Province www.kmhotel.com.kh
27 JULIANA HOTEL 3 Star Phnom Penh www.julianahotels.com
28 ROSE EMERALD HOTEL 3 Star Phnom Penh www.rose-emerald-hotel.hotel-phnompenh.com
29 Thalias (Arureas Hotel & Resort) 3 Star Phnom Penh www.facebook.com/Arunreashotel
30 Grand Sihanouk Ville Hotel 3 Star Sihanouk Province www.facebook.com/Thegrandsihanoukvillehotel
31 M.V BOUTIQUE HOTEL 3 Star Phnom Penh www.mvboutiquehotel.com
32 THE AVIARY HOTEL 3 Star Siem Reap Province www.hotelscombined.com/Hotel/The_Aviary_Hotel.htm?gclid=EAIaIQobChMIjbea1fKB4AIVmAsrCh2W5Q_7EAAYASAAEgJ2FfD_BwE&gclsrc=aw.ds
33 M J HOTEL CO., LTD 3 Star Phnom Penh N/A
34 BATTAMBANG SENG HORT HOTEL 3 Star Battambang Province www.senghouthotel.com
35 THE BRIDGE CLUB HOTEL SERVICES 3 Star Phnom Penh www.bridgeclub-pp.com
36 DIAMOND MONDULKIRI RESORT HOTEL 3 Star Mondulkiri www.facebook.com/pages/category/Hotel-Resort/Diamond-mondulkiri-Resort-1034645403230582/

HotelID HotelName Classify Location  
1 TARA ANGKOR HOTEL 4 Star Siem Reap Province www.taraangkorhotel.com
2 SOMADEVI ANGKOR RESORT & SPA HOTEL 4 Star Siem Reap Province www.somadeviangkor.com
3 TREASURE OASIS HOTEL 4 Star Siem Reap Province www.treasureoasishotel.com
4 KHEMARA ANGKOR HOTEL 4 Star Siem Reap Province www.khemaraangkor.com
5 MAJESTIC ORIENTAL HOTEL 4 Star Siem Reap Province www.majesticorientalhotel.com
6 ANGKOR RIVIERA HOTEL 4 Star Siem Reap Province www.angkorriviera.com
7 LAS VEGAS SUN HOTEL 4 Star Svay rieng Province www.lvssun.com/en
9 ANGKOR HOTEL 4 Star Siem Reap Province www.angkorhotel.net
10 AMANSARA PRINCIERE RESORT HOTEL 4 Star Siem Reap Province www.aman.com/resorts/amansara
11 STARRY ANGKOR HOTEL 4 Star Siem Reap Province www.starryangkorhotel.com
12 ROYAL EMPIRE HOTEL 4 Star Siem Reap Province www.royalempirehotel.com
13 VINAGOLF ANGKOR HOTEL 4 Star Siem Reap Province www.golfangkorhotel.com
14 SMILLING HOTEL 4 Star Siem Reap Province www.smiling-hotel.com
15 PRINCESS ANGKOR HOTEL 4 Star Siem Reap Province www.princedangkor.com
16 DAMREI ANGKOR HOTEL 4 Star Siem Reap Province www.damreiangkorhotel.com
18 SAEM SIEM REAP HOTEL 4 Star Siem Reap Province www.saemsiemreaphotel.com
19 CLASSY HOTEL 4 Star Battambang Province www.classyhotelspa.com/en-gb
20 CITY ANGKOR HOTEL 4 Star Siem Reap Province www.cityangkorhotel.com
21 NATAYA RESORT HOTEL 4 Star Kampot province www.natayaresort.com
22 APSARA ANGKOR RESORT & CONFERENCE HOTEL 4 Star Siem Reap Province www.apsaraangkorhotel.com
24 DARA REANG SEY HOTEL 4 Star Siem Reap Province www.darareangseyangkor.com
25 PHNOM PENH HOTEL 4 Star Phnom Penh www.phnompenhhotel.com
26 SHINTA MANI HOTEL 4 Star Siem Reap Province www.shintamani.com
27 SOMANEA BEACH RESORT 4 Star Kep Province www.samanea-resort.com
28 SOKHAROTH HOTEL 4 Star Siem Reap Province www.sokharothhotel.com
29 G MEKONG HOTEL 4 Star Phnom Penh www.gmekonghotel.com
30 GREEN PALACE HOTEL 4 Star Phnom Penh www.greenpalacehotel.com
31 PHUM BAITANG (CAMBODIA) HOTEL 4 Star Siem Reap Province www.zannierhotels.com/en
32 Holiday Villa Nataya Co.,Ltd 4 Star Sihanouk Province www.holidayvillahotels.com/cambodia/sihanoukville/holiday-villa-sihanoukville
33 GOBO EAST HOTEL 4 Star Sihanouk Province www.goboeasthotel.com
34 LE CASTLE RIVER HOTEL & APARTMENT 4 Star Phnom Penh www.lecastleriverhotel.com
35 ANGKOR HANG TROP HOTEL 4 Star Siem Reap Province www.angkorhangtrophotel.com
36 LY ANN SIEM REAP HOTEL 4 Star Siem Reap Province N/A
37 HIGH SKY HOTEL 4 Star Phnom Penh www.highskyhotel.com
38 IBIS STYLES SIEM REAP HOTEL 4 Star Siem Reap Province www.accorhotels.com
39 HIGH SKY HOTEL 4 Star Phnom Penh www.highskyhotel.com
40 HATIEN VEGAS ENTERTAINMENT RESORT HOTEL 4 Star Kompot Province N/A
41 LUMIERE HOTEL 4 Star Phnom Penh www.thelumierehotel.com
42 EMION PHNOM PENH HOTEL 4 Star Phnom Penh www.hotel-emion-phnompenh.com/en/

HotelID HotelName Classify Location  
1 RAFFLES HOTEL LE ROYAL 5 Star Phnom Penh www.raffles.com/phnom-penh
2 BOREY ANGKOR RESORT & SPA HOTEL 5 Star Siem Reap Province www.boreiangkor.com
3 SOKHA BEACH RESORT 5 Star Sihanouk Province www.sokhahotels.com/sihanoukville/
4 ANGKOR ERA HOTEL 5 Star Siem Reap Province www.angkorera.com
5 RAFFLE GRAND HOTEL D'ANGKOR D'ANGKOR 5 Star Siem Reap Province www.raffles.com/siem-reap
6 SOKHALAY ANGKOR RESORT & SPA HOTEL 5 Star Siem Reap Province www.sokhalayangkor.com
7 BELMOND LA RESIDENCE D'ANGKOR HOTEL 5 Star Siem Reap Province www.belmond.com/hotels/asia/cambodia/siem-reap/belmond-la-residence-dangkor
8 ANGKOR MIRACLE RESORT & SPA HOTEL 5 Star Siem Reap Province www.angkormiracle.com
9 NAGA WORLD HOTEL 5 Star Phnom Penh www.nagaworld.com
10 PARADISE ANGKOR VILLA HOTEL 5 Star Siem Reap Province www.paradiseangkorvilla.com
11 ANGKOR PARADISE HOTEL 5 Star Siem Reap Province www.angkorparadise.net
12 ANGKOR PALACE RESORT & SPA HOTEL 5 Star Siem Reap Province www.angkorpalaceresort.com
13 EMPRESS ANGKOR HOTEL 5 Star Siem Reap Province www.empressangkor.com
14 VICTORIA ANGKOR RESORT & SPA HOTEL 5 Star Siem Reap Province www.victoriaangkorhotel.com
15 LOTUS BLANCE RESORT HOTEL 5 Star Siem Reap Province www.lotusresorthotels.com
16 PRINCE D'ANGKOR RESORT & SPA HOTEL 5 Star Siem Reap Province www.princedangkor.com
17 ANGKOR HOWARD HOTEL 5 Star Siem Reap Province www.angkorhowardhotel.com
18 LE MERIDIEN ANGKOR HOTEL 5 Star Siem Reap Province www.lemeridienangkor.com
19 SOKHA ANGKOR RESORT HOTEL 5 Star Siem Reap Province www.sokhaangkorresort.com
20 RESIDENCE SOKHA PHNOM PENH HOTEL 5 Star Phnom Penh www.sokhaphnompenhresidence.com
21 GARDEN CITY HOTEL 5 Star Phnom Penh www.gardencityhotel.com.kh
22 SOKHA SIEM REAP HOTEL 5 Star Siem Reap Province www.sokhasiemreapresort.com
23 ROYAL ANGKOR RESORT HOTEL 5 Star Siem Reap Province www.royalangkorresort.com
24 SOFITEL ANGKOR PHOKEETRA GOLF & SPA RESORT HOTEL 5 Star Siem Reap Province www.sofitel-angkor-phokeethra.com
25 REGENCY ANGKOR Hotel 5 Star Siem Reap Province www.regencyangkor.com
26 KNAI BANG CHATT RESORT 5 Star Kep Province www.knaibangchatt.com
27 TRY PALACE RESORT & SPA 5 Star Kep Province www.try-palace-resort-spa.business.site
28 SOFITEL PHNOM PENH PHOKEETRA HOTEL 5 Star Phnom Penh www.sofitel-phnompenh-phokeethra.com
29 THAN SOUR BOKOR HIGHLAND RESORT HOTEL 5 Star Kampot Provnice www.sokhahotels.com/kampot
30 Courtyard by Marriott Siem Reap Resort 5 Star Siem Reap Province www.courtyard-by-marriott.siemreapbesthotels.com
31 REE HOTEL 5 Star Siem Reap Province www.reehotel.com
32 DYVITH HOTEL 5 Star Phnom Penh www.dyvithhotel.com
33 ROSEWOOD PHNOM PENH HOTEL 5 Star Phnom Penh www.rosewoodhotels.com/en/phnom-penh
34 PRINCE TIME HOTEL 5 Star Sihanouk Province www.sihanoukville-cambodia.com
35 QUEENCO VICTORY BEACH HOTEL 5 Star Sihanouk Province www.queencoasia.com/
36 SIXSENSES KRABEY ISLAND HOTEL 5 Star Sihanouk Province www.sixsenses.com/resorts/krabey-island/destination
37 PALACE GATE HOTEL & RESORT 5 Star Phnom Penh www.palacegatepp.com