ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ គឺសំដៅបញ្ជាក់អំពីកម្រិតគុណភាពជាក់លាក់នៃសេវាកម្ម សម្ភារៈ គ្រឿងបំពាក់ និងការរៀបចំរបស់សណ្ឋាគារឱ្យបានសមស្របតាមនិយាមអន្ដរជាតិ។ សណ្ឋាគារទាំងអស់ត្រូវមានចំណាត់ថ្នាក់។ ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារត្រូវមានការស្នើសុំ និងបំពេញបែបបទដោយម្ចាស់សណ្ឋាគារ ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ។ ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ ត្រូវបានកំណត់ចាប់ពីកម្រិតអប្បបរិមាថ្នាក់ផ្កាយមួយ(១) រហូតដល់កម្រិតអតិបរិមា ថ្នាក់ផ្កាយប្រាំ(៥) តាមប្រព័ន្ធចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃប្រកាសនេះ។
  • ផ្កាយ ១ ៖ ២០០ពិន្ទុ ក្នុងនោះពិន្ទុគ្រឿងសំភារៈបំពាក់ យ៉ាងតិចបំផុតគឺ ៨០
  • ផ្កាយ ២ ៖ ២៨០ពិន្ទុ ក្នុងនោះពិន្ទុគ្រឿងសំភារៈបំពាក់ យ៉ាងតិចបំផុតគឺ ១០០
  • ផ្កាយ ៣ ៖ ៤០០ពិន្ទុ ក្នុងនោះពិន្ទុសំរាប់សេវាបំរើ យ៉ាងតិចបំផុតគឺ ៥០
  • ផ្កាយ ៤ ៖ ៦០០ពិន្ទុ ក្នុងនោះពិន្ទុសំរាប់សេវាបំរើ យ៉ាងតិចបំផុតគឺ ១០០
  • ផ្កាយ ៥ ៖ ៨០០ពិន្ទុ ក្នុងនោះពិន្ទុសំរាប់សេវាបំរើ យ៉ាងតិចបំផុតគឺ ១៥០
នីតិវិធីត្រួតពិនិត្យ និងផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ គឺជានីតិវិធីបច្ចេកទេសរបស់គណៈកម្មាធិការពិនិត្យ និងវាយតម្លៃផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ ប្រើប្រាស់សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ។ នីតិវិធីត្រួតពិនិត្យ និងផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារត្រូវបានបែងចែកជា ០៣គឺ៖

  • នីតិវិធីទី១៖ នីតិវិធីស្នើសុំចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារឆ្លងតាមការពិគ្រោះយោបល់បច្ចេកទេស
  • នីតិវិធីទី២៖ នីតិវិធីស្នើសុំចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ
  • នីតិវិធីទី៣៖ នីតិវិធីព្យួរ ដកហូត បញ្ចុះថ្នាក់ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ
HotelID HotelName Classify Location  
1 JIN BEI PALACE 5 Star Sihanoukville Province www.jinbei-group.com/jbpalace.html
2 HYATT REGENCY PHNOM PENH 5 Star Phnom Penh www.hyatt.com/en-US/hotel/cambodia/hyatt-regency-phnom-penh/pnhrp?src=corp_lclb_gmb_seo_pnhrp
3 SOFITEL ANGKOR PHOKEETHRA GOLF & SPA RESORT 5 Star Siem Reap Province www.all.accor.com/hotel/3123/index.en.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
4 ANGKOR MIRACLE RESORT 5 Star Siem Reap Province www.angkormiracle.com/
5 F.C.C ANGKOR HOTEL 5 Star Siem Reap Province www.avanihotels.com/en/angkor-siem-reap?utm_source=GoogleMyBusiness&utm_medium=GMB&utm_term=FCCAngkor&utm_content=Home&utm_campaign=Google_GMB
6 SOFITEL PHNOM PENH PHOKEETHRA GOLF & SPA RESORT 5 Star Phnom Penh www.all.accor.com/hotel/6526/index.en.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
7 RAFFLES HOTEL LE ROYAL 5 Star Phnom Penh www.raffles.com/phnom-penh/?goto=fiche_hotel&code_hotel=A5E0&merchantid=seo-maps-KH-A5E0&sourceid=aw-cen&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps&utm_campaign=seo+maps&y_source=1_MTIzNjE0NDAtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
8 NAGA WORLD HOTEL 5 Star Phnom Penh www.nagaworld.com/
9 XI-HU INTERNATIONAL HOTEL 5 Star Sihanoukville www.xihuresort.com/
10 RESIDENCE SOKHA PHNOM PENH 5 Star Phnom Penh www.sokhahotels.com/residence/
11 TIAN YI DA HOTEL 5 Star Phnom Penh www.tianyihotels.com/
12 TRY PALACE RESORT 5 Star Kep Province www.tpos-resort.com/

1 LCS HOTEL & APARTMENT 4 Star Phnom Penh www.hotels.com/ho744623328/lcs-hotel-apartment-phnom-penh-cambodia/
2 JIN BEI ARTISAN 4 Star Sihanoukville Province www.jinbei-group.com/jbartisan.html
3 GOBO EAST HOTEL 4 Star Sihanoukville Province www.sihanoukville-cambodia.com/sihanoukville-businesses/2018/gobo-east-casino-hotel.html
4 TA PROHM HOTEL 4 Star Siem Reap Province www.taprohmhotel.com/
5 CLASSY HOTEL & SPA 4 Star Phnom Penh www.classyhotelspa.com/
6 LA VOGUE BOUTIQUE HOTEL 4 Star Sihanoukville Province www.lavoguehotel.com/
7 EMION PHNOM PENH 4 Star Phnom Penh www.hotel-emion-phnompenh.com/en/
8 PHNOM PENH HOTEL 4 Star Phnom Penh www.phnompenhhotel.com/
9 COURTYARD BY MARRIOTT PHNOM PENH HOTEL 4 Star Phnom Penh www.marriott.com/hotels/travel/pnhcy-courtyard-phnom-penh/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_MTAyNjY4MTAtNzE1LWxvY2F0aW9uLmdvb2dsZV93ZWJzaXRlX292ZXJyaWRl
10 SAMANEA BEACH RESORT 4 Star Kep www.samanea-resort.com/
11 OLYMPIA CITY HOTEL 4 Star Phnom Penh www.darahotels.com/olympia-city-hotel/
12 ONE ELEVEN DEVELOPMENT (CAPRI BY FRASER) HOTEL 4 Star Phnom Penh N/A

1 JIN BEI ENTERTAINMENT & HOTEL 3 Star Sihanoukville Province www.jinbei-casino.com/
2 KAMPOT DIAMOND HOTEL 3 Star Kampot Province www.kampotdiamondhotel.com/
3 TOKYO HOTEL APARTMENT & SPA HOTEL 3 Star Phnom Penh www.hotelfriend.com/a/tokyo-hotel-apartment-and-spa-phnom-penh
4 PURSAT RIVERSIDE HOTEL 3 Star Pursat Province www.pursatriversidehotel.com/
5 ALMOND HOTEL 3 Star Phnom Penh
6 ALMOND BASSAC RIVER HOTEL 3 Star Phnom Penh www.almondhospitality.com/almond-bassac/

HotelID HotelName Classify Location Website
1 BOUTOM HOTEL 1 Star Banteay Meanchey N/A