ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ គឺសំដៅបញ្ជាក់អំពីកម្រិតគុណភាពជាក់លាក់នៃសេវាកម្ម សម្ភារៈ គ្រឿងបំពាក់ និងការរៀបចំរបស់សណ្ឋាគារឱ្យបានសមស្របតាមនិយាមអន្ដរជាតិ។ សណ្ឋាគារទាំងអស់ត្រូវមានចំណាត់ថ្នាក់។ ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារត្រូវមានការស្នើសុំ និងបំពេញបែបបទដោយម្ចាស់សណ្ឋាគារ ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ។ ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ ត្រូវបានកំណត់ចាប់ពីកម្រិតអប្បបរិមាថ្នាក់ផ្កាយមួយ(១) រហូតដល់កម្រិតអតិបរិមា ថ្នាក់ផ្កាយប្រាំ(៥) តាមប្រព័ន្ធចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃប្រកាសនេះ។
  • ផ្កាយ ១ ៖ ២០០ពិន្ទុ ក្នុងនោះពិន្ទុគ្រឿងសំភារៈបំពាក់ យ៉ាងតិចបំផុតគឺ ៨០
  • ផ្កាយ ២ ៖ ២៨០ពិន្ទុ ក្នុងនោះពិន្ទុគ្រឿងសំភារៈបំពាក់ យ៉ាងតិចបំផុតគឺ ១០០
  • ផ្កាយ ៣ ៖ ៤០០ពិន្ទុ ក្នុងនោះពិន្ទុសំរាប់សេវាបំរើ យ៉ាងតិចបំផុតគឺ ៥០
  • ផ្កាយ ៤ ៖ ៦០០ពិន្ទុ ក្នុងនោះពិន្ទុសំរាប់សេវាបំរើ យ៉ាងតិចបំផុតគឺ ១០០
  • ផ្កាយ ៥ ៖ ៨០០ពិន្ទុ ក្នុងនោះពិន្ទុសំរាប់សេវាបំរើ យ៉ាងតិចបំផុតគឺ ១៥០
នីតិវិធីត្រួតពិនិត្យ និងផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ គឺជានីតិវិធីបច្ចេកទេសរបស់គណៈកម្មាធិការពិនិត្យ និងវាយតម្លៃផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ ប្រើប្រាស់សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ។ នីតិវិធីត្រួតពិនិត្យ និងផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារត្រូវបានបែងចែកជា ០៣គឺ៖

  • នីតិវិធីទី១៖ នីតិវិធីស្នើសុំចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារឆ្លងតាមការពិគ្រោះយោបល់បច្ចេកទេស
  • នីតិវិធីទី២៖ នីតិវិធីស្នើសុំចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ
  • នីតិវិធីទី៣៖ នីតិវិធីព្យួរ ដកហូត បញ្ចុះថ្នាក់ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ
HotelID HotelName Nº Room Classify Location
1 VIMEAN TIP HOTEL 30 1 Star Pursat Province
2 THAN SOUR THMEI HOTEL 50 1 Star Pursat Province
3 KOH KONG CITY HOTEL 55 1 Star Koh Kong Province
4 ASEAN KOH KONG HOTEL 53 1 Star Koh Kong Province
5 SOVANNAPHUM HOTEL 30 1 Star Kampong Chhnang Provincee
6 RAKSMEY SOKHA NEW YORK HOTEL 60 1 Star Kampong Chhnang Provincee
7 OEUN SAKONA HOTEL 47 1 Star Mondul Kiri Province

HotelID HotelName Nº Room Classify Location
1 PAKLANE HOTEL 49 2 Star Siem Reap Province
2 HANG NEAK HOTEL 55 2 Star Phnom Penh
3 PRESIDENT BATTAMBANG CENTER HOTEL 90 2 Star Battambang Province
4 GOLDEN GATE 1 HOTEL 60 2 Star Phnom Penh
5 PURSAT CENTURY HOTEL 100 2 Star Pursat Province
6 BATTAMBANG HOLIDAY HOTEL 60 2 Star Battambang Province
7 EMERALD BB BATTAMBANG HOTEL 56 2 Star Battambang Province
8 MONDULKIRI HOTEL 50 2 Star Mondul Kiri Province
9 ELEPHANT HIL RESORT HOTEL 12 2 Star Mondul Kiri Province
10 CASA HOTEL 63 2 Star Phnom Penh
11 AUBERGE MONT ROYAL 37 2 Star Siem Reap Province
12 AZUMAYA PHNOM PENH HOTEL 80 2 Star Phnom Penh

HotelID HotelName Nº Room Classify Location
1 ALMOND HOTEL 53 3 Star Phnom Penh
2 CITY RIVER HOTEL 70 3 Star Siem Reap Province
3 DRAGON ROYAL HOTEL 150 3 Star Siem Reap Province
4 CHAMP'S ELYSEE HOTEL 23 3 Star Phnom Penh
5 SALITA HOTEL 60 3 Star Phnom Penh
6 GOLDIANA ANGKOR HOTEL 150 3 Star Siem Reap Province
7 F.C.C. ANGKOR HOTEL 31 3 Star Siem Reap Province
8 ANCIENT ANGKOR HOTEL 51 3 Star Siem Reap Province
9 STUNG SANGKE HOTEL 130 3 Star Battambang Province
10 KHEMARA BATTAMBANG 1 HOTEL 139 3 Star Battambang Province
11 KING FY HOTEL 65 3 Star Battambang Province
12 GOLDEN SAND HOTEL 108 3 Star Sihanouk Province
13 GREEN PALACE HOTEL 144 3 Star Phnom Penh
14 OHANA PHNOM PENH PALACE HOTEL 70 3 Star Phnom Penh
15 GOOD LUCK DAY HOTEL 150 3 Star Phnom Penh
16 MAYURA HILL HOTEL 11 3 Star Mondul Kiri Province
17 EMARIO MONDULKIRI RESORT HOTEL 30 3 Star Mondul Kiri Province
18 TOYOKO INN PHNOM PENH 328 3 Star Phnom Penh
19 LONG LIVE HOTEL 87 3 Star Phnom Penh
20 VIROTH'S HOTEL 35 3 Star Siem Reap Province
21 SEVENTH HEVEN HOTEL 43 3 Star Phnom Penh
22 ALMOND BASSAC HOTEL 40 3 Star Phnom Penh
23 M D BOUTIQUE HOTEL 30 3 Star Siem Reap Province
24 EMBASSY PLACE HOTEL APARTMENT 50 3 Star Phnom Penh
25 PARADISE HOTEL 40 3 Star Phnom Penh
26 ROCK ROYAL RESORT & HOTEL 100 3 Star Kep Province
27 TREASUR OASIS HOTEL 83 3 Star Siem Reap Province
28 LUB D HOTEL 87 3 Star Siem Reap Province

HotelID HotelName Nº Room Classify Location
1 IMPERIAL GARDEN VILLA HOTEL 132 4 Star Phnom Penh
2 TARA ANGKOR HOTEL 213 4 Star Siem Reap Province
3 SOMADEVI ANGKOR RESORT & SPA HOTEL 143 4 Star Siem Reap Province
4 ANGKOR HOLIDAY HOTEL 150 4 Star Siem Reap Province
5 REE HOTEL 142 4 Star Siem Reap Province
6 ROYAL ANGKOR RESORT & SPA HOTEL 200 4 Star Siem Reap Province
7 KHEMARA ANGKOR HOTEL 130 4 Star Siem Reap Province
8 MAJESTIC ORIENTAL HOTEL 100 4 Star Siem Reap Province
9 KINGDOM ANGKOR HOTEL 120 4 Star Siem Reap Province
10 ANGKOR RIVIERA HOTEL 191 4 Star Siem Reap Province
11 LAS VEGAS SUN HOTEL 161 4 Star Siem Reap Province
12 LIN RATTANAK ANGKOR HOTEL 100 4 Star Siem Reap Province
13 BLUE RIVER HOTEL 87 4 Star Phnom Penh
14 ANGKOR HOTEL 100 4 Star Siem Reap Province
15 APSARA HOLIDAY HOTEL 96 4 Star Siem Reap Province
16 INDEPENDENT HOTEL 128 4 Star Sihanouk Province
17 AMANSARA PRINCIERE RESORT HOTEL 24 4 Star Siem Reap Province
18 STARRY ANGKOR HOTEL 127 4 Star Siem Reap Province
19 ROYAL EMPIRE HOTEL 200 4 Star Siem Reap Province
20 VINAGOLF ANGKOR HOTEL 75 4 Star Siem Reap Province
21 SMILLING HOTEL 160 4 Star Siem Reap Province
22 PRINCESS ANGKOR HOTEL 100 4 Star Siem Reap Province
23 ANGKOR HOME HOTEL 84 4 Star Siem Reap Province
24 DARA AIPORT HOTEL 226 4 Star Phnom Penh
25 THAN SOUR BOKOR HIGHLAND RESORT HOTEL 564 4 Star Kampot Province
26 ANGKOR LAND HOTEL 70 4 Star Siem Reap Province
27 SAEM SIEM REAP HOTEL 78 4 Star Siem Reap Province
28 CLASSY HOTEL 128 4 Star Battambang Province
29 CITY ANGKOR HOTEL 200 4 Star Siem Reap Province
30 NATAYA RESORT HOTEL 24 4 Star Kampot Province
31 APSARA ANGKOR RESORT & CONFERENCE HOTEL 115 4 Star Siem Reap Province
32 GLORIOUS HOTEL & SPA 89 4 Star Kampong Thom Province
33 DARA REANG SEY HOTEL 119 4 Star Siem Reap Province
34 PHNOM PENH HOTEL 412 4 Star Phnom Penh
35 SHINTA MANI HOTEL 39 4 Star Siem Reap Province
36 SOMANEA BEACH RESORT 12 4 Star Kep Province
37 SOKHAROTH HOTEL 116 4 Star Siem Reap Province
38 G MEKONG HOTEL 91 4 Star Phnom Penh

HotelID HotelName Nº Room Classify Location
1 RAFFLES HOTEL LE ROYAL 175 5 Star Phnom Penh
2 BOREY ANGKOR RESORT & SPA HOTEL 188 5 Star Siem Reap Province
3 SOKHA BEACH RESORT 403 5 Star Sihanouk Province
4 ANGKOR ERA HOTEL 248 5 Star Siem Reap Province
5 RAFFLE GRAND HOTEL D'ANGKOR D'ANGKOR 119 5 Star Siem Reap Province
6 SOKHALAY ANGKOR RESORT & SPA HOTEL 200 5 Star Siem Reap Province
7 BELMOND LA RESIDENCE D'ANGKOR HOTEL 139 5 Star Siem Reap Province
8 ANGKOR MIRACLE RESORT & SPA HOTEL 247 5 Star Siem Reap Province
9 NAGA WORLD HOTEL 225 5 Star Phnom Penh
10 PARADISE ANGKOR VILLA HOTEL 141 5 Star Siem Reap Province
11 ANGKOR PARADISE HOTEL 169 5 Star Siem Reap Province
12 ANGKOR PALACE RESORT & SPA HOTEL 254 5 Star Siem Reap Province
13 EMPRESS ANGKOR HOTEL 200 5 Star Siem Reap Province
14 VICTORIA ANGKOR RESORT & SPA HOTEL 130 5 Star Siem Reap Province
15 LOTUS BLANCE RESORT HOTEL 100 5 Star Siem Reap Province
16 PRINCE D'ANGKOR RESORT & SPA HOTEL 198 5 Star Siem Reap Province
17 ANGKOR HOWARD HOTEL 276 5 Star Siem Reap Province
18 LE MERIDIEN ANGKOR HOTEL 223 5 Star Siem Reap Province
19 SOKHA ANGKOR RESORT HOTEL 276 5 Star Siem Reap Province
20 RESIDENCE SOKHA PHNOM PENH HOTEL 744 5 Star Phnom Penh
21 GARDEN CITY HOTEL 254 5 Star Phnom Penh
22 SOKHA SIEM REAP HOTEL 275 5 Star Siem Reap Province
23 ROYAL ANGKOR RESORT HOTEL 199 5 Star Siem Reap Province
24 SOFITEL ANGKOR PHOKEETRA GOLF & SPA RESORT HOTEL 239 5 Star Siem Reap Province
25 REGENCY ANGKOR Hotel 165 5 Star Siem Reap Province
26 KNAI BANG CHATT RESORT 18 5 Star Kep Province
27 TRY PALACE RESORT & SPA 16 5 Star Kep Province